Filtrera nyheter

Alla Nyheter Pressmeddelanden

8 mars 2016 10:44 | Press

Kallelse till extra bolagsstämma EcoRub AB (publ)

 • Aktieägarna i EcoRub AB (publ), org. nr. 556438-0284 kallas härmed till en extra bolagstämma den 5 april 2016 kl. 13.00 till förhyrt konferensrum på adressen Sågverksgatan 10 i Holmsund

  Rätt till deltagande

  Rätt att delta i bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 29 mars 2016, dels senast kl. 12.00 den 29 mars 2016 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering bör begäras i god tid före den 29 mars 2016 hos den som förvaltar aktierna.

  Anmälan om deltagande

  Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen till bolaget under adress EcoRub AB, Sågverksgatan 10, 913 31 Holmsund eller per e-post till info@ecorub.se Vid anmälan ska anges namn, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Den som företräder juridisk person ska uppvisa registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman.

  FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Val av ordförande vid stämman.

  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

  3. Godkännande av dagordning.

  4. Val av en eller två justeringsmän.

  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

  6. Presentation av senast upprättad kontrollbalansräkning och behandling enligt reglerna i ABL 25:13

  7. Beslut om att antagande av ny bolagsordning: a) Beslut om nedsättning av aktiekapitalet utan indragning av aktier b) Beslut om att ändra aktiekapitalets gränser

  8. Stämmans avslutande

  Förslag under punkt 7; Beslut om att antagande av ny bolagsordning:

  a) Beslut om nedsättning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

  Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med 6 838 014,63 SEK för avsättning till fri fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen av aktiekapitalet sker utan indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde ändras från 0,35 SEK per aktie till 0,025 SEK per aktie. Det noteras att Bolagsverkets tillstånd till beslutet om minskning av aktiekapitalet erfordras. Efter det att minskningsbeslutet registrerats uppgår aktiekapitalet till 526 001,13 SEK fördelat på 20 040 045 aktier av serie B och 1 000 000 aktier av serie A vardera med ett kvotvärde om 0,025 SEK per aktie.

  Det föreslagna beslutet genomförs såsom ett led i att skapa en ökad flexibilitet mellan bolagets fria och bundna kapital.

  b) Beslut om att ändra aktiekapitalets gränser Som en följd av förslaget om minskning av bolagets aktiekapital enligt punkt 6.a) föreslås att en ny bolagsordning antas där aktiekapitalets gränser ändras till lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK. Bolagsstämmans beslut enligt punkt 7.a)-b) ovan skall fattas som ett beslut. Antalet aktier och röster i bolaget Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier till 21 040 045 aktier varav serie B 20 040 045 med 1 röst per aktie och av serie A 1 000 000 aktier med 10 röster. Totala antalet röster i bolaget är således 30 040 045. Bolaget innehar inga egna aktier.

  Övrigt

  Förslag till beslut under punkt 7 ovan kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast tre (3) veckor före stämman. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.ecorub.se under samma period. Kopior på handlingarna sänds på begäran utan avgift till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om rätten att, vid stämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

  Holmsund i mars 2016

  Styrelsen i EcoRub AB (publ)

  Kallelse_till_extra_bolagsstämma_EcoRub_AB.pdf