Filtrera nyheter

Alla Nyheter Pressmeddelanden

31 maj 2017 09:32 | Nyhet

Aktieägarna i EcoRub AB (publ), org. nr. 556438-0284, kallas härmed till årsstämma.

 • Aktieägarna i EcoRub AB (publ), org. nr. 556438-0284, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21juni 2017, kl. 10:00 i Plano AB:s lokaler Lärlingsgatan 40, 902 44 Umeå.

  Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 15 juni 2017, och • anmäla sig till bolaget senast fredagen den 17 juni 2017 skriftligen till EcoRub AB, Östanbäck 378, 934 91 Kåge. Anmälan kan också göras per e-post ake.paulsson@ecorub.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

  Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd i god tid före den 15 juni 2016, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

  Handlingar inför årsstämman Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor och hemsida www.ecorub.se senast två veckor före årsstämman.

  Förslag till dagordning: 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad 6. Godkännande av dagordning 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 8. Beslut a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn 10. Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter 11. Beslut angående styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemissioner, apportemissioner, utgivande av konvertibla skuldebrev och teckningsoptioner. 12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen 13. Stämmans avslutande

  Beslutsförslag i korthet:

  Pkt 10. Styrelsen föreslår omval av sittande styrelse. Pkt 11. EcoRubs styrelse har ett erbjudande från en investerare i Dubai om investering i Ecorub genom ett förfarande med konvertibla lån och teckningsoptioner. Styrelsens förslag är att stämman tar beslut som gör att investeringen är möjlig och ger styrelsen mandat att genomföra den om styrelsen beslutar så.

  Erbjudandet gäller förenklat: • Konvertibla lån tas upp om poster på 250.000€ . Dessa konvertibler omvandlas till aktier på investerarens initiativ och när så är gjort kan ett nytt konvertibelt lån tas upp på EcoRubs Initiativ. Aktierna värderas till 90 % av den kurs som råder när lånen tas upp. Kursen beräknas till den lägsta slutkursen inom en period av 15 dagar före lånet tas upp. • Minst fyra poster om 250.000 € måste tas upp. Erbjudandet kan sträcka sig till en period av 36 månader från undertecknandet av avtalet. • Räntan på de möjliga lånen är 5 % av 3 miljoner € och erhålls i förskott i form konvertibler i EcoRub.
  • En avgift på 39.000€ skall betalas när kontraktet skrivs under. • Investerare erbjuds även teckningsrätter motsvarande 80 % av de aktier som konverteras till aktier till en kurs om 115 % av kursen vid konverteringstillfället. • Investeraren kan aldrig ha mer än 29,9 % av aktierna i EcoRub.

  I samband med att kontraktet skrivs under kommer en kopia på det publiceras som pressmeddelandet. Kontraktet är på engelska.

  Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier till ett belopp om högst 55 Mkr (total emissionslikvid), med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

  För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

  Den investerare som EcoRubs styrelse överväger att sluta avtal med är Bracknor Investment Group i Dubai. Det bolaget har tre investeringar i företag som är listade på finska Nasdaq. En investering är slutförd. En har kommit halvvägs och en är just påbörjat. Styrelsen känner därmed en trygghet i att investeraren är seriös.

  EcoRub AB Styrelsen